COMENÇA LA VOTACIÓ POPULAR DEL CONCURS D’IMATGE I SAMARRETES SALT 2015

Samarretes

Des de l’1 al 10 de juliol els ciutadans poden votar aquell projecte que més els agradi, d’entre els tres projectes seleccionats pel jurat format per càrrecs electes municipals i persones vinculades a l’art i el disseny gràfic.

Els tres projectes seleccionats són:

Projecte 1. ÚTACA
Projecte 2. JOAN RIUS I MARTÍNEZ
Projecte 3. NAMASTÉ

Els projectes estaran exposats al Servei d’Atenció al Ciutadà i a la Biblioteca Iu Bohigas en format DIN A3 i en format digital a les pàgines de viusalt.com, viladesalt.cat i al Facebook de Promoció de la ciutat facebook.com/Viusalt.

Per votar es podran utilitzar les urnes instal·lades al Servei d’Atenció al Ciutadà o a la Biblioteca Iu Bohigas, o bé, per correu electrònic a promociodelaciutat@salt.cat. El mail ha de portar com a títol VOTACIÓ CONCURS D’IMATGE I SAMARRETES DE SALT 2015 i ha d’incloure: el nom/pseudònim del dissenyador a qui s’adjudica el vot i el DNI i nom de la persona que vota.

En total es van presentar sis projectes. La temàtica del disseny havia d’estar relacionada amb el contingut de la secció de Natura i Esport que es troba a la pàgina web de viusalt.com i era obligatori que en el disseny sortís el nom de la mateixa web, amb l’objectiu de fer difusió de tot el que pot oferir Salt com a destí d’oci i natura.

VEURE BASES DEL CONCURS

BASES DEL CONCURS DE DISSENY D’IMATGE I SAMARRETES DEL MUNICIPI DE SALT 2015

 1. Objecte del concurs: L’objecte d’aquest concurs és la implicació dels ciutadans en la campanya de “Salt és Molt Més…” mitjançant la presentació d’idees originals per a l’elaboració de material promocional. Els projectes han de ser originals, d’autoria pròpia i creats expressament per a aquest concurs. Els dissenys no poden ser reproduccions totals o parcials d’altres obres ja executades o en procés d’execució. Només s’acceptaran aquests supòsits quan, acollint-se al dret de transformació previst per la llei, el participant adjunti una autorització de la persona titular dels drets d’explotació.
 2. Participants: hi podran concórrer totes les persones físiques majors de 18 anys, col·lectius o estudis gràfics que ho desitgin. Només es podrà presentar 1 obra per participant.
 3. Premi: s’atorgarà un únic premi de 600€*
 4. Característiques de l’obra:

4.1. Temàtica: la temàtica del disseny ha d’estar relacionada amb el contingut de la secció de Natura i Esport que es troba a la pàgina web de viusalt.com. Ademés, és obligatori que en el disseny surti el nom de la mateixa web.

4.2. Original: s’ha de presentar en format DIN-A 3 i digital (CD o USB).

4.3. Estil i tècnica: el disseny pot estar creat sobre la base de dibuixos, imatges o qualsevol altre element gràfic, i ha de poder adaptar-se també a d’altres suports com bosses, cartells, lones, programa de mà, etc. Els dissenys no han de portar cap marca a l’aigua o signatura/símbol que s’identifiqui amb l’artista o empresa.

4.4. Format: l’obra s’ha de presentar en 1 sola tinta.

 1. Signatura: els treballs hauran d’anar signats mitjançant un pseudònim. El pseudònim d’identificació haurà d’estar present en tota la documentació que es presenti.
 1. Presentació: els treballs es presentaran en un sobre tancat i a l’exterior s’indicarà 2n CONCURS D’IMATGE I SAMARRETES DE SALT 2015. Dins el mateix sobre, s’inclourà un segon sobre tancat amb el pseudònim a l’exterior, on hi haurà el projecte presentat en paper, CD o USB i també les dades de contacte del concursant: correu electrònic, adreça postal, telèfon i fotocòpia d’ambdues cares del DNI.

 

 

6.1. Consulta de les bases: les bases estaran exposades a la pàgina web viusalt.com, a la web de l’Ajuntament viladesalt.cat i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament.

6.2. Terminis i lloc de presentació: mitjançant correu certificat o personalment a l’Oficina de Promoció de la Ciutat, a l’adreça: Plaça de Lluís companys, 1, 17190 Salt.

El termini de presentació finalitzarà el divendres 26 de juny a les 14 h, sigui quina sigui l’opció escollida. En les trameses per correu certificat, s’acceptarà com a vàlida per al còmput del termini la data consignada pel servei de Correus en el sobre. I en les trameses, l’organització no assumirà cap responsabilitat per les pèrdues, els endarreriments o els danys causats durant aquestes.

 

 1. Selecció i valoració:

 

7.1. Selecció: Es procedirà a fer una selecció dels millors 3 projectes a càrrec d’un Jurat format per:

 

 • L’Alcalde/ssa
 • Regidor/a competent en la matèria
 • Regidor/a a l’oposició
 • 2 artistes i/o dissenyadors gràfics a proposta de l’Alcaldia

7.1.2. Valoració:

 1. a) Valor artístic: de 0 a 5 punts (originalitat, incorporació d’aspectes innovadors…)
 2. c) Coherència entre el treball i la temàtica: de 0 a 5 punts
 3. b) Adaptació del projecte al material a editar: de 0 a 3 punts
 1. 8. Votació popular: els 3 projectes seleccionats pel jurat passaran a votació popular a través d’una exposició pública:

 

 • En format DINA-3 al Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC) que es situa a l’entrada principal de l’Ajuntament de Salt (Pl.Lluís companys, 1)
 • En Format digital a les pàgines de com, viladesalt.cat i al Facebook de Promoció de la ciutat facebook.com/Viusalt

 

8.1. Canals de votació popular:

– Bústia instal.lada al Servei d’Atenció al Ciutadà i la Biblioteca de la Coma Cros

–   Per correu electrònic a promociodelaciutat@salt.cat. El mail ha de portar com a títol VOTACIÓ CONCURS D’IMATGE I SAMARRETES DE SALT 2015 i ha d’incloure el nom del projecte i pseudònim del dissenyador a qui s’adjudica el vot i el DNI i nom de la persona votant.

8.2 Període de votacions: de l’1 al 10 de juliol

9.Resolució:

 1. a) El concurs podrà ser declarat desert en el cas que els projectes presentats no tinguin la suficient qualitat artística o no s’ajustin als continguts proposats.
 1. b) La resolució serà aprovada per Decret d’Alcaldia.
 2. c) El veredicte final serà inapel·lable.
 3. d) Els treballs no guanyadors seran eliminats un cop la resolució de la convocatòria esdevingui ferma, si transcorregut un mes de la resolució les persones interessades no els recuperen personalment a les oficines de l’Àrea de Promoció de la Ciutat de Salt.
 4. Propietat:

L’acceptació del premi implica la cessió en exclusiva a l’Ajuntament de Salt dels drets d’explotació del disseny seleccionat, concretament els referits a reproducció, distribució i comunicació, per a qualsevol país del món i en qualsevol modalitat d’explotació, distribució, suport, format i mitjà, inclosos els audiovisuals, els informàtics, els multimèdia, els telemàtics, etc. El dret de transformació s’entén exclusivament per al disseny d’edicions municipals de qualsevol mena.

 1. Acceptació de les bases:

 

El fet de participar en el concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases.

Salt, 21 de maig de 2015

Signat

L’Alcalde

Jaume Torramadé i Ribas

*El premi de 600€ resta subjecta a tributació de l’IRPF.

*Telèfon d’informació: 972 24 91 91 – extensió: 1247 o 2301